1.september 2013 Otvorenie dverí v parlamente — Hudobná prehliadka

Hudob­ná prehli­ad­ka v par­la­mente v Bratislave

1.september 2013
Hudob­ní­ci počas otvore­nia dverí v Sloven­skom parlamente
Musi­cians dur­ing the open the doors in the Slo­vak parliament

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *