Natoče­nie svadob­ného videa
Zabezpeče­nie kvalit­ného záz­namu Vášho jedinečného dňa pre Vás a nasle­du­júcu generáciu.

Video&Foto prezen­tá­cia
Vytvore­nie mul­ti­mediál­nej prezen­tá­cie na CD-DVD z videa ale­bo fotiek. 

Strih a úpra­va videa
Zostrih a konečná úpra­va video nahrávky a násled­ná archivá­cia na patrične médium.

Zdig­i­tal­i­zo­vanie starých VHS pások
Zachovanie Vašich starých WHS záz­namov v dig­i­tal­i­zo­vanej forme, for­ma dig­i­tal­i­zo­vanej podo­by zabezpečí zachovanie kval­ity nahrávky pre budúce generácie.
Výs­tup­ný for­mát je DVD ale­bo H264 ale­bo (H265).